Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

pdhj no ombusman republik indonesia servisu hamutuk iha area kapasitasaun ba funsionarius pdhj

Data, 21-07-2010

Atu hasae kapasidade funsionarius sira nian Provedória dos Direitus Humanos e Justiça (PDHJ) haruka funsionarius ema nain 8 ba Ombudsman Republika Indonesia (ORI) iha Jakarta-Indonesia hodi tuir treinamentu hahu iha loron 12-23 Jullu 2010. Partisipantes treinamentu fahe grupu rua, grupu ida kompostu husi ema nain 2 tuir treinamentu durante semana ida (12-16) no grupu ida seluk kompostu husi ema nain 6 tuir treinamentu durante semana rua 12-23).

Dr. Sebastião Dias Ximenes, Provedor hateten katak treinamentu ne’e realiza tanba PDHJ hetan kooperasaun servisu ho ORI iha area kapasitasaun ba funsionarius PDHJ ne’ebé  hetan resposta di’ak husi ORI”.

Provedor hatutan treinamentu ne’ebé hala’o iha ORI ne’e ho objetivu atu bele aumenta kapasidade funsionarius sira liu-liu husi area investigasaun, asistensia publika kona-ba sistema jestaun ba file keixa no informasaun teknologia (IT).

 

Josefa Soares nu’udar partisipantes ida ne’ebé tuir treinamentu ne’e hateten katak treinamentu ne’e importante tebes atu bele aumenta kuiñesimentu ba Diresaun Asistensia Públika rasik hodi fasilita servisu ne’ebé efetivu liu ba diresaun rua hanesan Diresaun Direitus Humanos no Boa-Governasaun ne’ebé sai nu’udar mandatu importante PDHJ nian.

Liu husi treinamentu sira ne’e bele fó kuiñesimentu di’ak liu tan ba funsionarius PDHJ nian hodi dezenvolve no hadi’a sistema simu no arkivu keixa hirak ne’ebé sidadaun sira hatada ba Provedória ho responsablidade atu bele mantein konfidensiliadade ne’ebé mak sai dever funsionarius tomak iha PDHJ, Josefa hatutan”.

 Orsamentu durante treinamentu ne’e mai husi orsamentu do Estado Timor-Leste rubrika kapasitasaun. Treinadór ne’ebé mak fasilita treinamentu ne’e mai husi funsionarius ORI rasik.


Presiza informasaun kontaktu

Lady ximenes

Informasaun & Relasaun Públika

No telp 333 1071 ou no telemovel 7304260

Notisia seluk

PDHJ Apela Promove Sosiedade Inkluzivu iha Komemorasaun Loron Nasionál Ema ho Defisiénsia

Dili, 4 jullu 2024 – Provedóra-Adjunta Direitus Umanus, Maria Marilia da Costa, apela ba entidade hotu-hotu atu promove sosiedade Timor-Leste ida ne’ebé inkluzivu liu...

Provedóra-Adjunta Direitus Umanus, Partisipa iha Enkontru ba Estabelesimentu Inter-NHRI Inquiry Mechanism

Quezon, Filipina, 26-27 juñu 2024 – Provedóra-Adjunta ba área Direitus Umanus Maria Marilia da Costa ho Ofisiál Investigasaun Valerio Magno Ximenes, partisipa iha enkontru...

Provedoria Direitus Umanus no Justisa Aprezenta Relatóriu Anuál 2023 ba Parlamentu Nasionál

Dili, 25 juñu 2024 - Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) liu husi sesaun Plenária Ordinária iha loron 25 juñu aprezenta relatóriu anuál tinan 2023...

Provedór Direitus Umanus no Justisa Partisipa Konferénsia Anti-Korupsaun (IACC) XXI

Vilnius, Lituánia - Provedór Direitus Umanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’ partisipa Konferénsia Internasionál Anti-Korupsaun (IACC-sigla ingléz), ne'ebé hala'o iha Vilnius, kapitál Lituânia,...