Hasa’e asesu ba justisa ba grupu vulneravel sira

Nu’udar instituisaun foun ida iha nasaun ne’e ne’ebé ho populasaun rurál lubun boot ida, PDHJ dedika rekursu sira signifikativu ba edukasaun no estensaun hodi asegura atu komunidade hatene nia papél no hetan empoderamentu atu hato’o kesar karik nesesáriu.

Grupu vulneravel sira-ne’ebé durante ne’e hetan identifika hodi hetan estensaun espesifika no kampaña informasaun inklui feto, labarik oan, ema sira-ne’ebé hela iha área rurál, ema sira-ne’ebé ho edukasaun ki’ik liu, ferik-katuas sira no ema sira-ne’ebé ho defisiénsia.

PDHJ hala’o programa espesífiku sira-ne’ebé hodi asegura membru sira husi grupu sira-ne’e atu hetan informasaun no empoderamentu hodi hatene sira-nia direitus no kona-ba saida mak boa-governasaun – no oinsá atu hato’o kesar karik nesesáriu.

This post is also available in: PortugueseEnglish