Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

Monitorizasaun no Prevensaun

PDHJ iha objetivu atu hadi’a-hasa’e padraun sira direitos humanos no boa-governasaun liuhosi hala’o programa monitorizasaun no prevensaun ativa ho parseria ho instituisaun xave sira Estadu nian hanesan ministériu sira governu nian, polísia, militár, servisu saúde, autoridade edukasionál no hirak seluk.

Serbisu ida-ne’e nia objetivu mak atu hadi’a-hasa’e padraun sira husi instituisaun sira-ne’e no atu hamenus tantu frekuénsia no seriedade husi violasaun sira hasoru direitos humanos ka boa-governasaun iha nasaun laran tomak.

Programa monitorizasaun sira daudaun ne’e inklui detensaun no prátika sira prizaun nian, kondisaun (estadu) servisu saúde iha Timor-Leste no violénsia hasoru labarik sira iha eskola.

PDHJ bele kontakta no fornese konsellu no/ka rekomendasaun ba autoridade kompetente sira iha-ne’ebé hetan identifika iha problema ka iha-ne’ebé eziste potensiál ba violasaun sira. PDHJ mós bele propoin hadi’ak (improvement) ka mudansa ba prosesu sira-ne’e liuhosi Governu, Parlamentu Nasionál ka diretamente ba autoridade relevante.

Serbisu ne’e hetan apoiu hosi sede rejionál sira iha Baukau, Maliana, Oekusi no Same no mós Rede-Serbisu Monitorizasaun PDHJ nian-ne’ebé posui membru sira iha distritu ida-idak.

PDHJ agora daudaun dezenvolve hela sistema monitorizasaun foun ida-ne’ebé sei sai iha on-line iha fulan-Janeiru tinan-2014. Sistema ida-ne’e sei admite monitorizasaun ho baze-violasaun ne’ebé efetiva no tempu-naruk nian ne’ebé harii iha faze advokasia. Iha previzaun katak sistema foun ida-ne’e sei permite PDHJ atu koopera ho metin liután ho instituisaun públika sira, grupu sira hosi sosiedade sivíl no públiku luan durante hala’o atividade sira monitorizasaun nian.

PDHJ Publika Rejultadu Monitorizasaun Ba Implementasaun Projetu Alargamentu Estrada no Irigasaun Barazen Tono iha RAEOA

Porfavór mai vizita ami-nia biblioteka ba publikasaun sira hodi obtein relatóriu no informasaun sira seluk ne’ebé ami-nia programa monitorizasaun no prevensaun fó-sai (informa) tiha ona.

DateTitleLink
2023/03/07Rezumu Atividade Monitorizasaun Kampanha Eleitoral 2-7 Marsu 2022Download
2019/03/21Monitorizasaun Fatin Detensaun Polísia iha Timor-LesteDownload
2019/03/21Monitorizasaun Programa Merenda EskolarDownload
2019/03/21Monitorizasaun Prizaun iha Timor-LesteDownload
2017/11/14Relatoriu Monitorizasaun Kona-ba Fatin Detensaun Polisia iha Timor-LesteDownload
2017/11/14Relatoriu Monitorizasaun kona-ba Prizaun iha Timor-Leste Etapa II – 2017Download
2017/11/14Relatoriu Monitorizasaun kona-ba Implementasaun Programa Merenda Eskolar “Jestaun Merenda Eskolar” – 2017Download
2017/10/26Kategoria Indikativa Violasaun Boa Governasaun NianDownload
2017/10/16Relatoriu Monitorizasaun kona-ba Elisaun Parlamentar 2017Download
2017/02/15Manual Boa GovernasaunDownload
2016/09/26RELATÓRIU PÚBLIKU MONITORIZASAUN KONA-BA ISU : SISTEMA DISTRIBUISAUN AI-MORUK IHA TIMOR-LESTEDownload
2016/09/25Relatoriu Monitorizasaun kona-ba Implementasaun Programa Merenda Eskolar “Jestaun Merenda Eskolar”Download
2016/09/25Relatoriu Monitorizasaun kona-ba Fatin Detensaun Polisia iha Timor-LesteDownload
2016/09/25Relatoriu Monitorizasaun kona-ba Prizaun Becora No GlenoDownload
2016/05/31Rezultadu Monitorizasaun Ba Implementasaun Projetu Alargamentu Estrada no Irigasaun Barazen Tono iha RAEOADownload