Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

Estadu Emerjênsia Loron da-tolu no da-haat: Keixa husi Reprezentante Loja iha Timor-Plaza

Reprezentante Loja bot sira iha Timor-Plaza aprezenta keixa ba PDHJ katak PNTL Munisípiu Dili haruka sira taka hotu loja hahu husi loron segunda-feira data 30 marsu 2020 no autoriza deit estabelesimentu komersiais hanesan supermercado no farmásia mak bele loke. Loja sira seluk iha Timor-Plaza  tenki taka maski loja sira ne’e kumpri ona rekezitus iha Dekretu Governu N.3/2020 artigu 22.o hanesan tau fasilidade fase liman (bee ho sabaun) iha entrada loja nian, inklui uja máskara. Orden haruka taka loja ne’e akontese mos ba maioria loja hotu iha sidade Dili. Asaun PNTL Munisipiu Dili ne’e la kumpri artigu 22.o Dekretu Governu N.3/2020 tanba artigu ne’e  koalia kona-ba Regra asesu ba loja sira no fatin prestasaun servisu, no artigu ne’e la espesifika tipu estabelesimentu komersiais ne’ebe mak bele loke ou lae. 

Iha loron 31 fulan  Marsu tinan 2020, Provedora Direitus Umanus no Justisa hato’o kedas karta ba SE Primeiro Ministro VIII Governo Konstitusional hodi informa akontesimentu ne’ebe temi iha leten no rekomenda ba Governu hodi hadia defisiensia hirak ne’e no halo diseminasaun Dekretu Governu N.3/2020 ba iha PNTL atu fasilita diak liu tan PNTL nia servisu hanesan autoridade Fiskalizador. 

Iha loron hanesan, ekipa fiskalizador husi PDHJ mos kordena kedas ho Segundo Komandante PNTL Munisipiu Dili, ne’ebé konfirma katak PNTL Munisipiu Dili orienta ona ba loja hotu iha Timor-Plaza no estebelesimentu komersiais seluk iha Dili atu kontinua loke nafatin durante tempu estadu de-emerjênsia, maibe tenki halo tuir regras iha artigu 22.o Dekretu Governu N.3/2020.  To’o notisia ne’e fo sai, fiskalizador PDHJ nian observa katak loja ida rua iha Timor-Plaza hahu loke ona no balun dehan só aban mak loke.

*Fim. Kontaktu: 77131982

Notisia seluk

Estadus Unidus no Timor-Leste Halo Parseiria hodi Lansa Inisiativa Xave Anti-Korrupsaun

Komunikadu Imprensa                                            ...

Provedór Guterres Partisipa iha Fórum ASEAN Dahuluk Nian Kona-ba Liberdade ba Reuniaun Pasífika

Provedór Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’ partisipa iha Fórum ASEAN kona-ba Liberdade Reuniaun Pasífika, ne’ebé hala’o iha loron 15-16 fulan-jullu tinan 2024, iha Banten,...

Provedór Husu Governu Atua Preukupasaun Públiku Kona-ba Problema Saúde

Dili, 16 Jullu 2024 - Provedór ba Direitus Umanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’, husu ho urjénsia ba Ministra Saúde ho nia...

PDHJ Timor-Leste Organiza Enkontru Grupu Traballu Tékniku SEANF Daruak Kona-ba Direitus Umanus

Husi loron 10-11 fulan jullu tinan 2024, Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) Timor-Leste sai uma nain ba Enkontru Grupu Traballu Tékniku Daruak Fórum...