Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

PDHJ Realiza Enkontru Públiku Ho Funsionariu Edukasaun RAEOA

RAEOA– Iha loron 7 fulan Setembru 2016, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) Diresaun Nasional Fiskalizasaun no Rekomendasaun realiza enkontru públiku ho funsionárius edukasaun iha Rejiaun Administrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA) kona-ba “ Esbosu Rezultadu Monitorizasaun Programa Merenda Eskolar Iha Timor-Leste”. Munisipiu ne’ebé sai hanesan alvu fisklaizasaun no monitorizasaun husi ekipa Provedoria mak hanesan Munisipiu Dili, Ermera, Ainaro, Viqueque no RAEOA.

Adjunta Provedor, Dra. Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA, hateten ba partisipantes sira katak, objetivu husi sesaun enkontru públiku ne’e hanesan parte ida atu rekolha tan pontus-pontus informasaun adisional balun molok atu públika relatoriu ne’e.

Adjunta husu ba partisipantes sira atu fó sira nia opiniaun no komentariu kona-ba programa merenda eskolar ne’ebé mak PDHJ halibur ona dadus, karik sei falta informasaun ruma mak seidauk kompleta husu informasaun adisional hodi kompleta. No mos husu ba partisipantes sira atu fó sira ninia sujestoens kona-ba rezultadu analiza, konkluzaun no rekomendasaun mak PDHJ dezenvolve ona liu husi materia aprezentasaun rezultadu monitorizasaun nian.

Adjunta esplika ba partisipantes sira katak, PDHJ iha nia kompetensia tolu mak hanesan halo investigasuan, halo promosaun no ida halo fiskalizasaun no monitorizasaun, tanba ne’e atividade ka enkontru públiku ne’e parte husi fiskalizasaun ba programa merenda eskolar.

Atividade fiskalizasaun ba programa merenda eskolar ne’e, Provedoria hala’o desde iha tinan 2015 iha Munisipiu haát, inklui RAEOA. Tanba ne’e, partisipasaun funsionarius sira hanesan implementador atu fahe tan informasaun balun ne’ebé ekipa PDHJ la rekolha durante ekipa Provedoria hala’o iha tinan kotuk ho tinan ho tinan 2016 nian.

Adjunta hatutan, implementasaun programa merenda eskolar ne’e hamosu preukupasaun bo’ot no sai hanesan isu ida ne’ebé ema levanta to’o nasional. Tanba ne’e mak Provedoria hasoru malu ho Ministério Edukasaun atu identifika failansu ne’ebé mak akontese iha programa merenda eskolar ne’e. Ita hatene hela programa merenda eskolar ne’e nia objetivu mak atu hasa’e nutrisaun ba labarik sira retensaun ba estudante, maibe tanba saida mak programa ne’e nia implementasaun sempre mosu failansu?.

“Ami bazeia ba informasaun husi rezultadu fiskalizasaun, Provedoria bele prepara sujestaun no rekomendasaun ruma ba Ministério Edukasaun atu oinsa hadia programa ne’e, la’os diak liu maibe pelemenus diak ba iha futuru,” Adjunta dehan.

Iha fatin hanesan, Secretario Rejional ba asuntu Edukasaun no Solidariedade Social, RAEOA, Dr. Arsenio Paixão hateten mos, enkontru públiku ne’ebé organiza husi Instituisaun Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) hanesan parte importante tebes mai ita nuúdar funsionariu públiku iha Ministériu Edukasaun liu-liu ita iha RAEOA hodi hatene progresu servisu iha Ministériu relevante, liu-liu kona-ba implementasaun Programa Merenda Eskolar (PME) iha Timor laran tomak.

Iha sesaun aprezentasaun, Ofisial Fiskalizador, Bartolomeu Gonçalves no Ofisial Fiskalizadora, Maria de Jesus, aprezenta esbosu rezultadu monitorizasaun ba programa merenda eskolar ne’ebé halo iha Munisipius sira ne’ebé sai hanesan alvu monitorizasaun nian.

Atividade enkontru públiku ne’e, realiza iha salaun enkontru Munisipiu RAEOA, ne’ebé hetan partisipantes husi Secretario Rejional ba asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosial, Diretor Eskolar, Coordenador Eskolar, Eis Inspetur Eskolar no Funsionarius Edukasaun Rejional RAEOA no Chefe Seksaun Meranda Eskolar.

Notisia seluk

Estadus Unidus no Timor-Leste Halo Parseiria hodi Lansa Inisiativa Xave Anti-Korrupsaun

Komunikadu Imprensa                                            ...

Provedór Guterres Partisipa iha Fórum ASEAN Dahuluk Nian Kona-ba Liberdade ba Reuniaun Pasífika

Provedór Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’ partisipa iha Fórum ASEAN kona-ba Liberdade Reuniaun Pasífika, ne’ebé hala’o iha loron 15-16 fulan-jullu tinan 2024, iha Banten,...

Provedór Husu Governu Atua Preukupasaun Públiku Kona-ba Problema Saúde

Dili, 16 Jullu 2024 - Provedór ba Direitus Umanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’, husu ho urjénsia ba Ministra Saúde ho nia...

PDHJ Timor-Leste Organiza Enkontru Grupu Traballu Tékniku SEANF Daruak Kona-ba Direitus Umanus

Husi loron 10-11 fulan jullu tinan 2024, Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) Timor-Leste sai uma nain ba Enkontru Grupu Traballu Tékniku Daruak Fórum...