Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

PDHJ Sosializa Informasaun Direitus Humanos ba Estudante Sekundaria iha Ermera

Ermera-Knaar importante PDHJ promove no proteje direitus humanus no promove boa governasaun. PDHJ liu husi Diresaun Nasional Direitus Humanus, Departamentu Promosaun no Edukasaun, hala’o sesaun sosializasaun ba estudante sira iha Munsipio Ermera hahu iha loron 26-28 Marsu 2015. Iha sesaun sosializasaun informasaun hato’o kona-ba Kna’ar PDHJ, Direitus Humanus Baziku, Direitu Labarik no Trafiku Umanu.

Xefi Departamentu Promosaun no Edukasaun, Maria de Andrade Xavier hateten objetivu husi atividade refere atu hasa’e koñesimentu estudantes sira atu nu’une sira bele hatene kona-ba servisu PDHJ, hatene kona-ba saida mak Direitus Humanus no violasaun direitus humanus,no alunus sira mos bele hatene kona-ba Direitu no dever Labarik nian no buat hotu bele la’o ho diak fila ba konsensia ema ida nian. Alunus sira mos tenke hatene kona-ba saida mak Trafiku Umanu. Trafiku humanus sempre akuntese bebeik liu husi asaun Rekrutamentu, trasporte ema liu husi meus oioin ou bosok no ikus liu halo esplorasaun ou fan ema no benifisu ba ema ne’ebe halo trafiku umanu.

Sesaun sosializasaun realiza iha Eskola Secundaria Nossa Senhora de Fatima Rai-Laco, Eskola Sekundaria Geral Nino Konis Santana Gleno, Eskola Sekundaria Colegio Imaculada Conceição-Ermera no Eskola Sekundaria Katolika Letefoho.

Saturnino de Deus, Profesor iha Eskola Sekundaria Katolika Letefoho-Ermera hatene agradese ba PDHJ tanba bele habelar informasaun ba estudante sira atu nune’e estudante sira bele hatene sira-nia direitu no dever. Saturnino hatutan prezensa PDHJ nian iha Eskola Sekundaria Katolika Letefoho bele hariku liu tan estudante sira matenek liu husi informasaun hodi nune’e estudante sira bele hatene sira nia direitu no dever.

Tuir observasaun PDHJ katak ho sosializasaun refere estudante sira ho antosiasmu tebes hodi partisipa iha atividade refere. Iha sosializasaun ne’e, estudante sira promete katak material ne’ebé sira simu ona sei habelar fali ba inan aman no familia sira hodi nune’e bele sai sidadaun ne’ebé bele hatene sira nia direitu no dever.

Iha Sosilizasaun ne’e mos hamos rekomendasaun barak husi alunus sira katak aktividade ne’e tenke hal’o bebeik iha kada eskola no mos karik bele halo mos sosilizasaun ba komunidade.

Notisia seluk

PDHJ Apela Promove Sosiedade Inkluzivu iha Komemorasaun Loron Nasionál Ema ho Defisiénsia

Dili, 4 jullu 2024 – Provedóra-Adjunta Direitus Umanus, Maria Marilia da Costa, apela ba entidade hotu-hotu atu promove sosiedade Timor-Leste ida ne’ebé inkluzivu liu...

Provedóra-Adjunta Direitus Umanus, Partisipa iha Enkontru ba Estabelesimentu Inter-NHRI Inquiry Mechanism

Quezon, Filipina, 26-27 juñu 2024 – Provedóra-Adjunta ba área Direitus Umanus Maria Marilia da Costa ho Ofisiál Investigasaun Valerio Magno Ximenes, partisipa iha enkontru...

Provedoria Direitus Umanus no Justisa Aprezenta Relatóriu Anuál 2023 ba Parlamentu Nasionál

Dili, 25 juñu 2024 - Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) liu husi sesaun Plenária Ordinária iha loron 25 juñu aprezenta relatóriu anuál tinan 2023...

Provedór Direitus Umanus no Justisa Partisipa Konferénsia Anti-Korupsaun (IACC) XXI

Vilnius, Lituánia - Provedór Direitus Umanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’ partisipa Konferénsia Internasionál Anti-Korupsaun (IACC-sigla ingléz), ne'ebé hala'o iha Vilnius, kapitál Lituânia,...