Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

pdhj sei selebra loron internasional direitus umanus iha natarbora no oecusse

Date, 05-12-2011

Loron 10 Dezembru nu’udar loron mundial Direitus Umanos. Nasaun tomak iha mundu inklui Timor-Leste sei selebra loron ne’e. Tan nee PDHJ hanesan instituisaun nasional Direitus Umanos sei selebra loron importante ida neé hamutuk ho komunidade sira iha Sub Distritu Natarbora, Distritu Manatutu no Enklave Oecusse. Selebrasaun loron direitus umanus iha loron 10 Dezembru 2011 iha Enclave Oecusse neé PDHJ organiza hamutuk ho nia parseiru sira husi NGO nasional no Internasional sira no rede direitos humanos sira neébé PDHJ establese ona. Selebrasaun loron direitos umanos iha distritu Oecusse PDHJ sempre halaó kada tinan-tinan tanba Oecuse nuúdar rejiaun autonoma neébé PDHJ sempre fó oportunidade espesial no selebrasaun iha distritu 12 sira seluk mak kada tinan-tinan hetan mudansa tuir kbiit PDHJ nian.

Dr. Silverio Pinto Baptista, Provedor Interino no Adjunto Provedor ba area direitos umanus hateten katak “hodi selebra loron mundial direitos umanus neé funsionariu PDHJ sei fahe ba ekipa tolu. Ekipa ida iha distritu Oecusse no ekipa rua iha distritu Manatutu. Ekipa rua iha distritu Manatutu ekipa ida sei halaó programa servisu movel hahu iha loron 8-9 Dezembru 2011 iha Suku Kribas, Lakulubar no Natarbora. Entertanto ekipa ida seluk sei halaó jogu amizade ho PNTL no komunidade sira neébé sei realiza iha loron 9 Dezembru 2011 iha Sub Distritu Natarbora Distritu Manatuto”

Provedor Interno neé hatutan tan katak, Servisu Movel nu’udar meus ida hodi habelar informasaun ba komunidade sira iha Suku Kribas, Sub Distritu Lakulubar no Sub Distritu Natarbora. Alien ida neé sei halaó mós jogu ba labarik sira no jogu amizade entre funsionariu PDHJ no membrus PNTL iha Distritu Manatuto ida neé atu hametin relasaun amizade atu nuneé bele serbi diák liu tan komunidade liu husi area servisu mak iha.

Provedor Interino esplika katak, PDHJ sei fó premio ba PNTL iha esquadra Distritu Manatutu no Distritu Lautem. Kriteria hodi ba PNTL husi esquadra 2 neé hodi simu premio Direitos Umanos tanba durante tinan ida nia laran hahu husi loron 1 Fulan Novembru tinan 2010 toó loron 2 Fulan Novembru 2011 laiha keixa ida husi komunidade sira kona-ba indikasaun violasaun direitos umanos hasoru membros PNTL husi esquadra Manatutu no Lautem.

Provedor Interino espera katak liu husi atividade sira ho selebrasaun loron mundial ba tinan ida neé bele fó espiritu foun ba kompononete sira mak iha poder atu bele promove no protégé direitus humanos iha nasaun laran.

 

Bazeia ba Konstituisaun RDTL Artigu 27, Provedor dos Direitos Humanos e Justiça nu’udar órgaun indepedente ida iha knaar atu haree no buka hatán sidadaun sira-nia problema sakar podér públiku, atu haree loloos hahalok sira ne’ebé tuir lei no halo prevensaun no hahú prosesu tomak hodi haburas fali Justiça.

Presiza Informasaun Kontaktu

Lady Ximenes, TP Relasaun Públika PDHJ

Telemovel 7304260 no Jóse Tefa 735 1412

Notisia seluk

PDHJ Apela Promove Sosiedade Inkluzivu iha Komemorasaun Loron Nasionál Ema ho Defisiénsia

Dili, 4 jullu 2024 – Provedóra-Adjunta Direitus Umanus, Maria Marilia da Costa, apela ba entidade hotu-hotu atu promove sosiedade Timor-Leste ida ne’ebé inkluzivu liu...

Provedóra-Adjunta Direitus Umanus, Partisipa iha Enkontru ba Estabelesimentu Inter-NHRI Inquiry Mechanism

Quezon, Filipina, 26-27 juñu 2024 – Provedóra-Adjunta ba área Direitus Umanus Maria Marilia da Costa ho Ofisiál Investigasaun Valerio Magno Ximenes, partisipa iha enkontru...

Provedoria Direitus Umanus no Justisa Aprezenta Relatóriu Anuál 2023 ba Parlamentu Nasionál

Dili, 25 juñu 2024 - Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) liu husi sesaun Plenária Ordinária iha loron 25 juñu aprezenta relatóriu anuál tinan 2023...

Provedór Direitus Umanus no Justisa Partisipa Konferénsia Anti-Korupsaun (IACC) XXI

Vilnius, Lituánia - Provedór Direitus Umanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’ partisipa Konferénsia Internasionál Anti-Korupsaun (IACC-sigla ingléz), ne'ebé hala'o iha Vilnius, kapitál Lituânia,...