Ave Caicoli, Dili, Timor-Leste

info@pdhj.tl

  • tp

PDHJ fó Prémiu Direitus Umanus ba PNTL Munisipiu 4

Aileu – Selebrasaun loron internasional direitos umanus iha loron 10 fulan Dezembru 2018 ba dala 70, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) komemora hamutuk ho komunidade sira iha Suco Liu Rai, Posto Administrativu Aileu Vila, Munisipiu Aileu. Iha selebrasaun ne’e, PDHJ fó prémiu direitus umanus ba Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) husi Munisipiu 4 mak hanesan Komando PNTL Munisipiu Manatuto, Aileu, Ainaro no Komando PNTL Munisipiu Covalima, tanba iha baze de dadus Provedoria nian durante tinan ida nia laran hahu husi loron 1 fulan Novembru tinan 2017 toó loron 1 fulan Novembru 2018 la iha keixa husi komunidades sira hasoru membrus PNTL husi Munisipiu Manatuto, Aileu, Ainaro no Covalima kona-ba indikasaun violasaun direitus umanus, kompara ho Munisipiu sira seluk.

Provedora, Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA iha nia intervensaun hateten katak, liu husi premiu direitus umanus ne’e nudar meus ida hodi fó motivasaun ba membrus PNTL sira hotu iha territoriu Timor-Leste, liu-liu iha Munisipiu 4 ne’ebé mak simu premiu ne’e hodi bele serbi diák liu tan komunidade sira ho profesionalismu tuir lei no ordem ne’ebé iha.

Provedora dehan tan katak, ho imi (polisia red) nia profesionalismu hodi proteje direitus umanus, signifika katak membrus PNTL hatudu duni profisaun nudar polisia hodi proteje ita hotu nudar komunidade nia direitu, se sira la hatudu sira nia profisaun hanesan PNTL, entaun kazu ruma ne’ebé mak mosu iha komunidade nia let, sira sei la marka prezensa hodi atua problema ne’ebé mosu

Iha fatin hanesan, reprezentante Komandante PNTL husi Munisipiu 4 sente urgullu ba premiu ne’ebe simu husi instituisaun direitus umanus hanesan Provedoria tanba bele fó motivasaun ba ami nudar servidor do povu, atu nune’e bele serbi diák liu tan povo no nasaun ida ne’e.

Komandante ne’e mos, fó korajen nafatin ba ema hotu nudar Timor oan atu hamutuk hodi promove direitus umanus ba futuru, atu nune’e, ita bele tane a’as valor direitus umanus no dignidade nudar sidadaun Timor oan, tanba ita hotu mesak Timor oan deit.

Notisia seluk

Estadus Unidus no Timor-Leste Halo Parseiria hodi Lansa Inisiativa Xave Anti-Korrupsaun

Komunikadu Imprensa                                            ...

Provedór Guterres Partisipa iha Fórum ASEAN Dahuluk Nian Kona-ba Liberdade ba Reuniaun Pasífika

Provedór Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’ partisipa iha Fórum ASEAN kona-ba Liberdade Reuniaun Pasífika, ne’ebé hala’o iha loron 15-16 fulan-jullu tinan 2024, iha Banten,...

Provedór Husu Governu Atua Preukupasaun Públiku Kona-ba Problema Saúde

Dili, 16 Jullu 2024 - Provedór ba Direitus Umanus no Justisa, Virgílio da Silva Guterres ‘Lamukan’, husu ho urjénsia ba Ministra Saúde ho nia...

PDHJ Timor-Leste Organiza Enkontru Grupu Traballu Tékniku SEANF Daruak Kona-ba Direitus Umanus

Husi loron 10-11 fulan jullu tinan 2024, Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) Timor-Leste sai uma nain ba Enkontru Grupu Traballu Tékniku Daruak Fórum...